join

リストをセパレーターで結合する

構文

解説

join は、LIST の文字列を EXPR を区切り文字として連結した文字列を返します。

print join( ', ', 'taro', 'jiro', 'saburo' );    # taro, jiro, saburo

LIST の部分は配列でも構いません。

my @names = ( 'taro', 'jiro', 'saburo' );
print join( ', ', @names );    # taro, jiro, saburo